Kancelaria adwokacka
adwokat Piotr Bańczyk

ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

KOM: 603-604-989
TEL.: (32) 209-09-71

TEL.: (32) 724-58-33
ADWOKAT@KANCELARIA-BANCZYK.COM.PL

Opłata sądowa od pozwu w sprawie o zapłatę przeciwko Alior Bank S.A.

|

Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowieniem z dnia 21 grudnia 2023 roku, orzekając w sprawie o zapłatę kwoty w sprawie sygn. akt I ACz 186/23 297 702,07  zł przeciwko Alior Bank S.A. uwzględnił w całości zażalenie złożone przez kancelarię na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16 stycznia 2023 roku sygn. akt II C 1404/22.

Zażaleniem powód zakwestionował odmowę uznania za wystarczający wpis w kwocie 1 000 zł uiszczony przez powoda na podstawie art. 13a  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Sąd Okręgowy w Katowicach uważał, że wpis powinien zostać wyliczony przy uwzględnieniu stawki 5% od wartości przedmiotu sporu, tj. kwoty 14 880 zł. Sąd Apelacyjny w Katowicach natomiast, uwzględniając zażalenie, uznał, że w sprawach o zapłatę, które dotyczą świadczenia usług finansowych w ramach działalności banków, zwłaszcza wówczas, gdy banki działają na podstawie konkludentnie zawartej umowy należy zastosować art. 5 ust. 1 i us.t 2 ustawy Prawo bankowe w następstwie przyjęcia, że banki podejmują w tym zakresie czynności bankowe. Klienci banków będący konsumentami, dochodząc roszczeń o zapłatę w związku ze szkodą poniesioną w następstwie czynności bankowych, korzystają z preferencyjnego wpisu w kwocie 1 000 zł bez względu na wartość przedmiotu sporu. Ustawodawca, normując uprzywilejowany wpis w art. 13a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, miał na uwadze otwarcie drogi sądowej dla konsumentów tak, aby zrównoważyć przewagę ekonomiczną banków i umożliwić przeprowadzenie procesów przed sądami z powództwa bankom, co byłoby często niemożliwe z przyczyn ekonomicznych, gdyby powodowie jako konsumenci mieliby uiszczać wpis w kwocie 5% wartości sporu. Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące instrumentów finansowych, oferowanych za pośrednictwem banków, w tym dotyczących certyfikatów inwestycyjnych, funduszach zamkniętych, umów ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, odpowiedzialności depozytariusza, funduszów inwestycyjnych, obligacji korporacyjnych.

8490

ilość spraw przeprowadzonych w sądach w Polsce

25

lata działalności Kancelarii

166

ilość sądów w Polsce,
w których były prowadzone postępowania przez Kancelarię