PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Wygrana sprawa o zasiedzenie służebności przesyłu

14 lutego 2022
Wygrana sprawa o zasiedzenie służebności przesyłu

Klient Kancelarii wygrał przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach sprawę o zasiedzenie służebności przesyłu wszczętą z wniosku TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział w Gliwicach, sygn. akt II Ns 394/17 (uprz. II Ns 1571/16), przy udziale Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Katowice. Popieranie stanowiska klienta w trwającym ponad 5 lat postępowaniu o zasiedzenie doprowadziło do odrzucenia wniosku.

Uzasadnienie stanowiska zajętego w imieniu klienta w oznaczonym wyżej postępowaniu  oparte zostało w szczególności o art. 199 § 1 pkt 2 w zw. z art. 523 w zw. z art. 13 § 2 KPC. Zgodnie bowiem z art. 199 § 1 pkt 2 KPC, który poprzez art. 13 § 2 KPC znajduje odpowiednie zastosowanie także w postępowaniach nieprocesowych (w którym podlegają rozpoznaniu sprawy o zasiedzenie), wniosek inicjujący postępowanie nieprocesowe podlega odrzuceniu, jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona (res iudicata), podczas gdy dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie o sygn. akt II Ns 2567/13 Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach w postępowaniu przy udziale klienta oddalił wniosek TAURON Dystrybucja S.A. o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej dotyczący tej samej nieruchomości klienta, a oznaczone wyżej postanowienie Sądu było prawomocne w chwili wszczęcia przez TAURON Dystrybucja S.A. ponownego postępowania o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu (sygn. akt II Ns 394/17). Zgodnie natomiast z art. 523 KPC prawomocne postanowienie sądu orzekające co do istoty sprawy, oddalające wniosek inicjujący postępowanie nieprocesowe, może zostać zmienione jedynie w razie zmiany okoliczności sprawy - tych, które w chwili jego wydania istniały i stały na przeszkodzie uwzględnieniu wniosku (vide: uchw. SN z 12.3.2003 r., III CZP 97/02), podczas gdy od chwili wydania przez Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach powołanego wyżej, prawomocnego postanowienia z 25 czerwca 2013 roku oddalającego wniosek TAURON Dystrybucja S.A. o zasiedzenie służebności gruntowej nie nastąpiła żadna zmiana w zakresie okoliczności faktycznych sprawy, które legły u podstaw oddalenia tego wniosku.

Zasadne było zatem uwzględnienie stanowiska zajętego w imieniu klienta w postępowaniu pierwszoinstancyjnym zakończonym w styczniu b.r. co do istnienia stanu rzeczy osądzonej i konieczności odrzucenia wniosku TAURON Dystrybucja S.A. o stwierdzenie zasiedzenia.