PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Wygrana sprawa o wynagrodzenie za nadgodziny

28 marca 2022
Wygrana sprawa o wynagrodzenie za nadgodziny

Wyrokiem z 28.3.2022 r. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach oddalił powództwo pracownika o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i porze nocnej wywiedzione przeciwko pracodawcy będącemu klientem Kancelarii.

Pracownik wykonywał pracę mobilną na stanowisku kierowcy, w systemie zadaniowego czasu pracy, co było w sprawie kluczową okolicznością, która przesądziła o trafnym przyjęciu przez Sąd bezzasadności roszczenia objętego żądaniem pozwu. Sąd stwierdził, że w sytuacji, gdy brak szczególnej potrzeby pracodawcy, która uzasadniałaby świadczenie pracy ponad normy czasu pracy, a pracownik nie ma wyznaczonego ścisłego terminu wykonania zleconych zadań i samodzielnie decyduje o okresie, w którym pracę świadczy i okresie odpoczynku, brak podstaw do wywodzenia roszczenia o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych lub porze nocnej, tym bardziej w sytuacji, gdy inni pracownicy (kierowcy) zatrudnieni na tożsamym co powód stanowisku byli w stanie wykonywać zlecone przez pozwanego zadania przewozowe w normach czasu pacy, co potwierdzili w swych zeznaniach przez Sądem. Sąd przyjął także, odwołując się do wykładni art. 6 ustawy o czasie pracy kierowców, że do czasu pracy kierowcy nie można wliczać okresów oczekiwania pod załadunkiem, nawet kilkugodzinnych, jeżeli kierowca miał świadomość tego, że taka potrzeba może zaistnieć z uwagi na organizację przyjętą w zakładzie załadowcy, niezależną od pracodawcy. Nadto nie uszło uwadze Sądu, iż powód otrzymywał, zgodnie z umową stron, ryczałtowe wynagrodzenie za ewentualną, incydentalną pracę w godzinach nadliczbowych lub porze nocnej. Konkludując Sąd przyjął, że pozwany pracodawca dołożył wszelkich starań, by jego pracownicy, w tym powód, nie przekraczali norm czasu pracy wykonując przewozy międzynarodowe, w tym poprzez wprowadzenie w zakładzie pracy system zadaniowego czasu pracy oraz, w razie potrzeby wynikającej z przedłużenia się okresu załadunku przesyłki, wydłużanie w kontakcie ze spedytorem terminów rozładunku przesyłek po to, aby kierowcy nie musieli wykonywać pracy ponad normatywny czas pracy kierowcy.

Wyrok jest nieprawomocny.