PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Wygrana klienta Kancelarii w sporze z FGŚP

02 grudnia 2021
Wygrana klienta Kancelarii w sporze z FGŚP
Wyrokiem z 1.12.2021 r. w sprawie o zapłatę z powództwa Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeciwko klientowi Kancelarii, sygn. XIX Ga 380/19, SO w Katowicach jako sąd II instancji uwzględnił apelację wywiedzioną w imieniu klienta i zmienił wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z 30.10.2018 r., VII GC 1521/17, oddalając powództwo w całości i zasądzając koszty procesu za obie instancje od powoda na rzecz klienta będącego pozwanym.
W powołanej sprawie sąd II instancji przesądził, że klient we właściwym czasie, tj. niezwłocznie po powzięciu wiedzy o złym stanie finansowym spółki, zgłosił wniosek o ogłoszenie jej upadłości jako prezes zarządu, tj. że zachodzi przesłanka egzoneracyjna zwalniająca go od odpowiedzialności za długi spółki (art. 299 par. 2 KSH). Na rozstrzygnięcie sprawy wpływ miał uprzednio orzeczony, a prawomocny w chwili wytoczenia powództwa w omawianej sprawie wyrok innego sądu w sprawie z wniosku jednego z wierzycieli spółki o ogłoszenie upadłości, w której sąd dokonał wszechstronnej oceny stanu gospodarczego spółki i ustalił, że spółka jest wypłacalna, a zarzuty stanowiące podstawę wniosku o ogłoszenie upadłości są bezzasadne. Wyrok ten zapadł w sierpniu 2012 roku (X Gu 173/11/12), a zatem klient jako prezes zarządu, opierając się na tymże wyroku, co najmniej do sierpnia 2012 roku, nie miał podstaw, aby wniosek o ogłoszenie upadłości składać. Złożył takowy w październiku 2012 roku, a to w związku z zabezpieczeniem wierzytelności wierzyciela spółki na jej składnikach majątkowych, co doprowadziło do utraty możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę.
Powód w sprawie rozstrzygniętej wczoraj prawomocnym wyrokiem sądu II instancji błędnie zatem dopatrywał się winy klienta jako prezesa zarządu spółki w zakresie odniesionym do chwili zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki (powód podnosił, że wniosek był spóźniony), natomiast żądaniem pozwu objął roszczenie o zapłatę z tytułu należności wypłaconych pracownikom spółki przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.