PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Skuteczna obrona w procesie cywilnym między przedsiębiorcami

17 maja 2022
Skuteczna obrona w procesie cywilnym między przedsiębiorcami

Wyrokiem z 9 maja 2022 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej w sprawie o sygn. akt V GC 1164/20 oddalił powództwo o zapłatę 16 151,80 zł wytoczone przeciwko klientowi kancelarii i spółce New Wave International Cargo sp. z o.o. sp. k. w Warszawie jako solidarnie zobowiązanym przez Grupę Azoty Chemiczne „Police” SA w Policach, obciążając powoda zwrotem kosztów procesu na rzecz pozwanych. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawa dotyczyła naprawienia szkody w przesyłce poniesionej przez powoda jako wysyłającego. Klient Kancelarii jako podprzewoźnik, na podstawie umowy przewozu zawartej z drugim z pozwanych, realizował przewóz, w trakcie którego doszło do uszkodzenia przesyłki. Klient przekazał drugiemu pozwanemu kwotę objętą żądaniem pozwu na zaspokojenie jego roszczenia o zapłatę odszkodowania w związku ze szkodą w przewozie wykonywanym przez klienta, a mimo powyższego powód błędnie przyjął, że między pozwanymi istnieje zobowiązanie solidarnie do zapłaty na jego rzecz kwoty 16 151,80 zł, nie ważąc, że powoda łączyła umowa przewozu jedynie z pozwanym New Wave International Cargo sp. z. o.o. sp. k. w Warszawie. Powód błędnie wywiódł w pozwie, jakby klient bezpodstawnie świadczył na rzecz drugiego z pozwanych kwotę objętą żądaniem pozwu, co klient uczynił w wykonaniu zobowiązania przewoźnika na podstawie umowy zawartej z drugim pozwanym.