PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Parkowanie przed domem nie wyklucza pełnego odliczenia VAT

30 listopada 2022
Parkowanie przed domem nie wyklucza pełnego odliczenia VAT

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlanych. Na potrzeby działalności wykorzystuje samochód osobowy Porsche Cayman.

Pojazd parkowany jest w godzinach pracy w miejscu prowadzonych inwestycji, a także pod siedzibą firmy, która jest jednocześnie miejscem zamieszkania podatnika. Podatnik wprowadził regulamin określający sposób używania samochodu wykluczający jego użycie do celów prywatnych. Ponadto podatnik prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu zgodnie z przepisami ustawy o VAT oraz zgłosił pojazd przez formularz VAT-26 do urzędu skarbowego.

Podatnik złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym zapytał m.in. czy ma prawo do odliczenia całości kwoty VAT za zakupy dotyczące eksploatowania samochodu osobowego wykorzystywanego tylko do działalności gospodarczej. Jego zdaniem nie ma w tak przedstawionym stanie faktycznym limitu i podatnik może odliczyć 100% VAT od wszystkich kosztów eksploatacyjnych.

Organ nie zgodził się z tym stanowiskiem. Stwierdził, że określone przez podatnika zasady używania pojazdu muszą obiektywnie potwierdzać, w tym również gwarantować przez wprowadzone zabezpieczenia, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości jego prywatnego użytku.

Przy czym użytek prywatny należy postrzegać w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej możliwości użytku do celów prywatnych. Wprowadzony przez wnioskodawcę nadzór nie jest wystarczający, aby przyjąć, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Samo parkowanie pojazdu w miejscu zamieszkania może potencjalnie umożliwić jego wykorzystanie do celów prywatnych.

Podatnik, nie zgadzając się ze stanowiskiem organu, złożył skargę do WSA. Sąd uchylił zaskarżoną interpretację. Podkreślił, że organ nie może modyfikować stanu faktycznego podanego we wniosku. W ocenie sądu nie ma takiej przesłanki, która pozbawiałaby możliwości pełnego odliczenia, w sytuacji, gdy podatnik parkuje pojazd w miejscu zamieszkania, jeżeli jest to usprawiedliwione okolicznościami danej sprawy, np. siedziba firmy znajduje się w miejscu zamieszkania podatnika, skąd przemieszcza się on do miejsca, gdzie świadczy usługi, a więc czynności opodatkowane. Prawo do pełnego odliczenia VAT nie zależy również od takich okoliczności jak zatrudnianie pracowników oraz klasa i wartość pojazdu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 27 lipca 2022 roku ( I SA/Rz 272/22).

Zgodnie z art. 86a ustawy o VAT podatnik może zasadniczo odliczyć 50% kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Prawo do odliczenia wzrasta do 100% w dwóch przypadkach :

-pojazd konstrukcyjnie przeznaczony jest do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą lub

- wykorzystywany jet wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej podatnika.

Analizowane orzeczenie dotyczy drugiego z przypadków.

Należy przy tym wskazać, że według ustawy o VAT pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika w dwóch sytuacjach: po pierwsze, jeżeli ich konstrukcja  wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, lub takie użycie niezwiązane z działalnością można by uznać za nieistotne; po drugie- do czego dążył wnioskodawca w analizowanej sprawie- jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Dodatkowo, poza wymienionymi warunkami, podatnik jest również zobowiązany do złożenia tzw. formularza VAT-26 do urzędu skarbowego. Spełnienie przez podatnika tych właśnie warunków daje mu prawo do odliczenia 100% VAT. Organ w wydanej interpretacji przeanalizował przedstawiony przez podatnika stan faktyczny pod kątem spełnienia ww. warunków. Poszedł, jednak o krok dalej wskazując, że określone przez podatnika zasady używania pojazdu muszą obiektywnie potwierdzać wykorzystanie pojazdu wyłącznie w działalności gospodarczej, bez możliwości prywatnego użytku. Przy czym, zdaniem organu, użytek prywatny należy postrzegać w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych. Jak wynika ze stanowiska organu, o potencjalnych użyciu do celów prywatnych może świadczyć, chociażby parkowanie pojazdu w miejscu zamieszkania podatnika. W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że w przedstawionym stanie faktycznym parkowanie w miejscu zamieszkania jest ściśle związane z prowadzoną działalnością, gdyż to miejsce to jednocześnie siedziba przedsiębiorstwa i stąd podatnik wyrusza, by świadczyć usługi podlegające opodatkowaniu VAT. Dodatkowo, zdaniem organu, nie można uznać wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej, gdy np. zostaną ustalone zasady używania pojazdów, jednak nie istnieją żadne zabezpieczenia gwarantujące ich przestrzeganie. Takie stanowisko organu nie znajduje potwierdzenia w przytoczonych przepisach prawa. Już bowiem sama ewidencja pojazdu, prowadzona zgodnie z przepisami VAT, pozwala określić m.in. stany licznika, przebieg trasy oraz liczbę przejechanych kilometrów, co w konsekwencji umożliwia weryfikację sposobu wykorzystania pojazdu. Co więcej, jak słusznie podsumował WSA w Rzeszowie, organ podatkowy zawsze mógłby znaleźć lukę w przewidzianych przez podatnika mechanizmach przeciwdziałania innemu użyciu pojazdu aniżeli użycie w celach gospodarczych, stwarzając teoretyczną możliwość ich ominięcia; komentuje ekspert Sandra Kowalska- konsultantka w dziale Doradztwa Podatkowego.