PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

Klientka Kancelarii wygrała proces o odszkodowanie z pracodawcą w związku z bezzasadnym wypowiedzeniem umowy o pracę

07 lutego 2022
Klientka Kancelarii wygrała proces o odszkodowanie z pracodawcą w związku z bezzasadnym wypowiedzeniem umowy o pracę

Klientka Kancelarii wygrała ze swym byłym pracodawcą (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu) proces o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę. Powództwo zostało uwzględnione w całości poprzez zasądzenie na rzecz powódki kwoty 15 960 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 stycznia 2020 roku do dnia zapłaty.

Pracodawca bezzasadnie zarzucił powódce uzasadniając wypowiedzenie umowy o pracę niewykonywanie poleceń służbowych, nieuprzejme, niecierpliwe i nieprofesjonalne zachowanie w relacjach ze współpracownikami, w tym podwładnymi, przełożonymi i kontrahentami pracodawcy, nieprzestrzeganie obowiązku dbałości o utrzymanie przyjaznej atmosfery w miejscu pracy, a nadto dezorganizację czasu pracy poprzez domaganie się specjalnego traktowania w zakresie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Powódka udowodniła w procesie bezzasadność powołanych wyżej zarzutów i przez to brak podstaw do wypowiedzenia umowy o pracę za pomocą dowodów z dokumentów, które stanowiła obszerna korespondencja e-mailowa prowadzona przez powódkę ze współpracownikami, kontrahentami i przełożonymi w okresie trwania stosunku pracy powódki, lecz także wyjaśnieniami złożonymi w ramach dowodu z przesłuchania stron. Powyższe dowody potwierdziły bowiem, że powódka należycie starannie, profesjonalnie i z uprzejmością stosowną do okoliczności, tj. nie unikając w razie konieczności dyscyplinowania podwładnych współpracowników z uwagi na nieprawidłowe wykonywanie przez nich zleconych zadań, wykonywała swe obowiązki pracownicze, a co więcej, że pracodawca doceniał starania powódki poprzez w szczególności przyznawanie powódce premii. Sąd dał wiarę powyższym dowodom, a jednocześnie odmówił wiary zeznaniom świadków w osobach współpracownicy powódki i przełożonego powódki będącego prezesem zarządu pracodawcy co do istoty sprawy.