PL
EN
Adwokat Katowice

aktualności

150 000 zł zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę w związku z wypadkiem przy pracy

28 lutego 2022
150 000 zł zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę w związku z wypadkiem przy pracy

Wyrokiem z 25.2.2022 r., III APa 20/21, Sąd Apelacyjny w Katowicach uwzględnił apelację wywiedzioną w imieniu klienta (byłego pracownika huty) od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z 15.3.2021 r, XI P 1/20, zmieniając tenże wyrok i zasądzając na rzecz powoda od pozwanej spółki Sanpro Synergy sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (byłego pracodawcy klienta) kwotę 150 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę doznaną przez powoda podczas świadczenia pracy w hucie prowadzonej przez ArcelorMittal Poland SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, która to spółka zawarła umowę outsourcingu z pracodawcą powoda. W tym zakresie wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach jest prawomocny. Jednocześnie sąd II instancji uchylił zaskarżony wyrok w zakresie dotyczącym roszczenia o rentę uzupełniającą i przekazał w tym zakresie sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji. Proces toczył się przy udziale interwenientów ubocznych, a to ArcelorMittal Poland SA w Dąbrowie Górniczej, MP Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i AIG Europe Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce. Spór jest zawisły od 2016 r.

Przyczynami doznanej przez powoda krzywdy były zaniedbania obowiązków BHP, w tym z zakresu sprawowania nadzoru i kontroli nad pracownikami w miejscu pracy powoda, tj. w hucie prowadzonej przez interwenienta ubocznego ArcelorMittal Poland SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, których konsekwencją było uderzenie metalowej szyny, która zsunęła się z wagonu, w kończynę dolną klienta i doznanie przez klienta uszczerbku na zdrowiu.