Najnowsze artykuły

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej zostało uregulowane w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych w rozdziale 5.

Pod pojęciem zezwolenia należy rozumieć uprawnienie do wykonywania oznaczonej działalności w sposób zgodny z prawem. Organ zezwalający nie może od [...]

24 marca 2017 0 1552


Ustalenie właściwości sądu to, mówiąc językiem potocznym, ustalenie jaki sąd ma zająć danym postępowaniem. W Kodeksie Postępowania Cywilnego ustalanie właściwości sądu objęte jest regulacją artykułów do 15 do 46.
[...]

21 marca 2017 0 1621

Zgodnie z art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego, kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozosta [...]

15 marca 2017 0 2012

W dzisiejszych czasach w związku z masowym obrotem gospodarczym, bardzo często przedsiębiorcy posługują się wzorcami umownymi w stosunkach ze swoimi kontrahentami, co umożliwia racjonalizację masowo zawieranych transakcji poprzez eliminacje kosztów i trudności, zarówno po stronie profesjonalisty jak [...]

06 marca 2017 0 1412

Zgodnie z art. 1741 Kodeksu pracy „Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.” [...]

24 lutego 2017 0 1615

Zgodnie z art. 27 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, powództwo wytacza się przed sądem pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Zgodnie jednak z art. 46 § 1 k.p.c. strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest... [...]

20 lutego 2017 0 2030
Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11888
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020