Home / Artykuły / Zwolnienie z podatku od darowizny - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie I SA Kr 1571/15

Zwolnienie z podatku od darowizny - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie I SA Kr 1571/15

29 stycznia 2016 0 2100

        Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku sygn. akt. I SA Kr 1571/15 uznał, że darowizna podlega zwolnieniu od podatku, nawet gdy przelew nie jest wykonywany na rachunek bankowy obdarowanego ani jego bezpośredniego wierzyciela.

         Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Zawarto dwie umowy darowizny. Pierwszą z nich, zawarła matka z synem, drugą obdarowany syn ze swoją żoną. Jednocześnie kwotę darowizny matka przekazała bezpośrednio a rachunek bankowy dewelopera, z którym synowa zawarła umowę zakupu mieszkania.

         Wobec powyższych okoliczności zaszła potrzeba dokonania wykładni artykułu 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w przedmiocie oceny możności skorzystania z przewidzianego przepisem zwolnienia. Na mocy wskazanego przepisu ustawodawca zwalnia od podatku darowizny dokonane między osobami pozostającymi w związku rodzinnym, zgodnie z wyliczeniem zawartym w artykule 4a wskazanej ustawy. Ustawa stawia zarazem dwa warunki, których spełnienie umożliwia skorzystanie z omawianego zwolnienia. Primo, należy zgłosić zawarcie umowy darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Secundo, obliguje do udokumentowania otrzymania środków pieniężnych na rachunek obdarowanego.

         W przedmiotowej sprawie syn złożył w terminie zgłoszenie o nabyciu darowizny, jednakże nie przedstawił dowodu przekazania środków na rachunek obdarowanego. Organ podatkowy wobec niespełnienia jednego z warunków uzyskania zwolnienia, wymierzył podatek od darowizny w kwocie 12 000 złotych.

         Sąd wykładając przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn zwrócił uwagę, że zasadniczą przesłanką wprowadzenia obowiązku dokumentowania otrzymania darowizny jest ochrona przed wskazywaniem fikcyjnych kwot rzekomo przekazanych przez najbliższych. Zdaniem Sądu nie ma znaczenia rachunek, na który środki pieniężne rzeczywiście zostaną przelane.

         Stanowisko Sądu zasługuje na aprobatę. Dokonanie przelewu na rachunek osoby trzeciej w wykonaniu darowizny pomiędzy podmiotami pozostającymi w związku rodzinnym nie może skutkować naliczeniem podatku tylko z tego powodu, że środki pieniężne wpłynęły na rachunek bankowy inny niż obdarowanego. Wymaga podkreślenia, że zasadniczą przesłanką uzyskania zwolnienia podatkowego jest zgłoszenie umowy darowizny naczelnikowi urzędu skarbowego. Sam fakt zgłoszenia przedmiotowej umowy do urzędu skarbowego powinien być interpretowany w sposób korzystny dla podatnika. Wszakże Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt: II FSK 619/13 przyjął, że „ustanowiony przepisem art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn wymóg udokumentowania dokonanej darowizny należy traktować jako wymóg natury technicznej mający na celu potwierdzenie faktycznego, rzeczywistego charakteru dokonanej darowizny.” Jeśli faktyczny charakter dokonanej darowizny nie wzbudza wątpliwości, jak w okolicznościach przedmiotowej sprawy, interpretacja wymogu udokumentowania darowizny powinna być korzystna dla podatnika.

 

Mateusz Bańczyk

 

Sprawdził i zatwierdził:

Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

        


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
132 0 13242
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2021