Home / Artykuły / Zwolnienie lekarskie L4 – sankcje dla pracownika i pracodawcy za doręczenie po terminie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zwolnienie lekarskie L4 – sankcje dla pracownika i pracodawcy za doręczenie po terminie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

20 kwietnia 2018 0 1750

         Zwolnienie lekarskie jest dokumentem uprawniającym do otrzymania odpowiednich świadczeń chorobowych. Potwierdza niezdolność do pracy oraz konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

         Pracownik ma obowiązek przedłożenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego w terminie 7 dni od daty jego wystawienia. W przypadku niezachowania tego terminu zasiłek chorobowy lub opiekuńczy ulega obniżeniu o 25% za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia, w którym zaświadczenie zostało dostarczone. Zaświadczenie do grudnia 2015 roku wydawane było wyłącznie w formie papierowej. Pracownik nie musi osobiście dostarczać go pracodawcy. Otrzymane zaświadczenie lekarskie pracodawca niezwłocznie przekazuje do ZUSu (art. 62 ust. 2 zd. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa[1]). Ustawa nie definiuje określenia „niezwłocznie”, ani nie nakłada na pracodawcę żadnych sankcji za niedochowanie tego terminu. Pracodawca niezwłocznie przekazuje otrzymane dokumenty, jednocześnie wskazując datę ich otrzymania od pracownika.

         W przypadku, gdy pracodawca nie przekaże zaświadczenia doręczonego przez pracownika do ZUSu lub przekazując je, wskaże nieprawidłową datę otrzymania zaświadczenia lekarskiego od pracownika, pracownik może nie otrzymać zasiłku w przysługującej mu wysokości. Jeżeli pracownik doręczył zwolnienie lekarskie pracodawcy z zachowaniem siedmiodniowego terminu, skutki niedopatrzenia pracodawcy nie mogą go dotknąć. Aby zasiłek chorobowy lub opiekuńczy wypłacany pracownikowi, nie uległ obniżeniu o 25%, pracodawca powinien złożyć do ZUSu pisemne oświadczenie, w którym wskaże, że niezachowanie terminu wynikło wyłącznie z jego winy, a pracownik z zachowaniem terminu dostarczył mu zwolnienie lekarskie. Za niedochowanie terminu złożenia dokumentów doręczonych przez pracownika przez pracodawcę nie jest przewidziana sankcja, złożenie takiego oświadczenia nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla pracodawcy.

         Od 1 stycznia 2016 roku została wprowadzona możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Pracownik, któremu lekarz wystawi  elektroniczne zwolnienie lekarskie nie jest związany siedmiodniowym terminem na dostarczenie zwolnienia. Nie dotyczą go  w związku z tym także ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego, czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu. Równocześnie nadal jest możliwe wystawianie zwolnień lekarskich w formie papierowej. Wstawianie zwolnień lekarskich w obu formach będzie możliwe do 30 czerwca 2018 roku.

         Możliwość wystawienia elektronicznego zwolnienia lekarskiego istnieje tylko, gdy pracodawca posiada profil na PUE ZUS. W sytuacji gdy pracodawca takiego profilu nie posada, lekarz  musi wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia. Taki wydruk pracownik  musi dostarczyć swojemu pracodawcy.

         Istotna zmiana w zakresie zwolnień lekarskich nastąpi z dniem 1 lipca 2018 roku[2], gdyż wystawianie zwolnień lekarskich będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej. Dane z chwilą wprowadzenia do systemu staną się dostępne i widoczne dla ZUSu oraz pracodawcy. Ta zmiana w znacznym stopniu uprości i przyspieszy procedurę wystawiania i dostarczania zwolnień lekarskich.

 

Przygotowała: Sabina Furtak

Sprawdził i zatwierdził: Adwokat Piotr Bańczyk

 

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach

 


[1] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990600636

[2] http://www.zus.pl/ezla


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
126 0 12318
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2021