Home / Artykuły / Zmiany w prawie pracy 2018 – monitoring pracownika

Zmiany w prawie pracy 2018 – monitoring pracownika

29 stycznia 2018 0 1567

          W związku z przyjęciem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych, wymagane jest podjęcie działań mających dostosować prawo polskie do stosowania zgodnie z tym rozporządzeniem. Ministerstwo Cyfryzacji tworzy projekt nowej Ustawy o ochronie danych osobowych mającej spełniać wymogi unijne w tym zakresie. Ponieważ przetwarzanie danych osobowych dotyka wielu dziedzin życia, projekt ustawy Przepisy wprowadzające Ustawę o Ochronie Danych Osobowych, wprowadzi nowelizacje w wielu innych aktach prawnych, w tym w ustawie Kodeks Pracy.

         Ustawa między innymi będzie zmieniać art. 221 Kodeksu Pracy, rozszerzając zakres danych podawanych pracodawcy, a także doda do Kodeksu Pracy art. 224 pozwalający wprowadzić „szczególny nadzór nad miejscem pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring)”, jeśli pracodawca uzna to za konieczne.

         Uzasadnieniem dla wprowadzenia nadzoru przez rejestrację obrazu będzie zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa, ochrona mienia, oraz ochrona informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.   

         Monitoring będzie mógł objąć tylko pomieszczenia przeznaczone do wykonywania pracy, w szczególności zapisano, że nie może on objąć pomieszczeń sanitarnych, stołówek i palarni.

         O wprowadzeniu monitoringu pracodawca będzie miał obowiązek poinformować pracowników nie później niż 14 dni przez jego wprowadzeniem, a przed dopuszczeniem do pracy, każdego nowego pracownika będzie trzeba poinformować o jego stosowaniu.

         Pomimo że projekt przewiduje, że monitoring nie będzie mógł zostać wprowadzony w celu kontroli wykonywania pracy przez pracownika, kryteria uzasadniające jego zastosowanie są wystarczająco nieostre, że mogą zachodzić obawy o nadużywanie tego uprawnienia pracodawcy, w szczególności przez zbyt szerokie stosowanie tych pojęć jako uzasadnienia dla montowania monitoringu

         Drugą kwestią mogącą budzić wątpliwości, będzie zapis art. 221 § 3 Kodeksu Pracy głoszący, że dane osobowe uzyskane w wyniku stosowania monitoringu wolno przetwarzać wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Projekt nie reguluje kwestii użycia tych danych w przypadkach, gdy zostanie zarejestrowane nieprawidłowe wykonywanie pracy przez pracownika, niebędące jednak bezpośrednim stwarzaniem zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników, mienia, czy informacji. Według wykładni literalnej, nie mogą być w takim wypadku wykorzystywane, ale nie ma gwarancji, że nie zostaną one użyte do kontrolowania wydajności pracownika i wyciągania wobec niego konsekwencji.

Tekst projektu pod podanym linkiem

https://www.gov.pl/documents/31305/0/ustawa_-_przepisy_wprowadzajace_ustawe_o_ochronie_danych_osobowych_-_13.09.2017.pdf/564d020d-d970-cce5-9b64-3805e1a1f1da

 

Przygotował: Aleksander Kalinkiewicz

 

Sprawdził i zatwierdził: Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach

 


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11888
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020