Home / Artykuły / Zmiany w emeryturach 2017

Zmiany w emeryturach 2017

08 września 2017 0 1756

Z dniem 1 października 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 38). Zgodnie z nią wiek emerytalny zostanie obniżony i wynosić będzie – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wartość emerytury ustalana będzie na podstawie tablicy średniego dalszego trwania życia, którą Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w swoim komunikacie z dnia 24 marca 2017 roku (http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-tablicy-sredniego-dalszego-trwania-zycia-kobiet-i-mezczyzn,285,5.html). Już teraz istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie emerytury. Wniosek taki można złożyć przez Internet, osobiście w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub pocztą. Wszelkie dodatkowe informacje, jak złożyć wniosek, znajdują się na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:  http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/zmiany-w-przepisach-emerytalnych-od-1-pazdziernika-2017-r_/906678.

Od 1 października 2017 roku nie zmienią się jednak zasady przyznawania z urzędu prawa do emerytury zamiast dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy. Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 nr 162 poz. 1118), emeryturę przyznaje się z urzędu zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która osiągnęła wiek emerytalny oraz podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyzna emerytury z urzędu, ale na wniosek osoby pobierającej rentę z tytułu niezdolności, jeśli przed 1 października 2017 roku spełni ona warunki do uzyskania prawa do emerytury w obniżonym wieku (odpowiednio 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni).

Od 1 marca 2017 roku została również podwyższona wysokość emerytury minimalnej i obecnie wynosi ona 1000 zł. Kobiety mają zagwarantowane minimalne świadczenie po 20 latach pracy. Mężczyźni muszą udowodnić 25-letni staż.
Do stażu wlicza się okresy składkowe i nieskładkowe (art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 nr 162 poz. 1118)).

Ponadto, przed zwolnieniem chronieni są wszyscy, którym brakuje 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.  Jest to tzw. ochrona przedemerytalna. Oznacza to, że po obniżeniu wieku emerytalnego w październiku tego roku przed zwolnieniem będą chronione 56-letnie kobiety i 61-letnie mężczyźni.  Przepis nie znajduje jednak zastosowania w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 39 i 40 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141)).

Zobacz, czy osiągnąłeś już wiek emerytalny! https://kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-wieku-emerytalnego,12.html

 

Przygotował: Magdalena Grzechac

Sprawdził i zatwierdził: Adwokat Piotr Bańczyk

 

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach

 


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11901
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020