Home / Artykuły / Zgłoszenie zarzutu potrącenia – pełnomocnictwo procesowe czy również materialne? – analiza orzecznictwa sądów

Zgłoszenie zarzutu potrącenia – pełnomocnictwo procesowe czy również materialne? – analiza orzecznictwa sądów

25 lutego 2016 0 3352

        Podniesienie zarzutu potrącenia w postępowania sądowym stanowi czynność procesową przejawiającą się w żądaniu oddalenia powództwa w całości bądź w części z powołaniem się na okoliczność, że wierzytelność, z której wywodzone jest roszczenie objęte żądaniem pozwu wygasło wskutek potrącenia. W praktyce sądowej istotne znaczenie ma kwestia pełnomocnictwa niezbędnego do skutecznego podniesienia zarzutu potrącenia przed Sądem. Zatem rozważania wymaga czy zarzut potrącenia może być zgłoszony w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe czy wymagane jest także dodatkowe umocowanie do czynności prawnej  jaką jest potrącenie, udzielone na podstawie prawa materialnego.

         Orzecznictwo sądowe wskazuje, że kwestia budzi wiele kontrowersji
i rozstrzygana bywa niejednolicie. Wynika to z faktu, iż zgłoszenie procesowego zarzutu potrącenia skutkuje złożeniem per facta concludentia oświadczenia o potrąceniu, wywołującego skutki materialnoprawne. To, z kolei skutkuje przyjęciem tezy o konieczności udzielenia odrębnego, wyraźnego pełnomocnictwa materialnego do złożenia oświadczenia o potrąceniu. Rozumowanie takie nie jest, w mojej ocenie, prawidłowe i może prowadzić do pokrzywdzenia zgłaszających zarzut potrącenia, nielegitymujących się jednocześnie pełnomocnictwem materialnym.

         Rozstrzygając kwestię warto odwołać się do orzecznictwa Sądu Najwyższego. Sąd ten wyrokiem z dnia 4 lutego 2004 r., I CK 181/03 stwierdził: „w przypadku zastępowania strony przez pełnomocnika procesowego, założenie celowego działania mocodawcy w kierunku wygrania procesu pozwala przyjąć, że zakresem umocowania strona objęła także złożenie w jej imieniu określonego oświadczenia woli, jeśli jest to niezbędne w ramach obrony jej praw w procesie”. Wszakże należy przyjąć, że skoro strona ustanawia pełnomocnika procesowego i korzysta z jego usług działa w sposób celowy, zezwalając na składanie w swoim imieniu korzystnych dla niej oświadczeń woli inter alia obejmujących potrącenie wierzytelności.

         Z samego faktu udzielenia pełnomocnictwa procesowego należy wywieść udzielenie dorozumianego umocowania materialnego, w tym do oświadczenia o potrąceniu w związku ze zgłoszonym zarzutem potrącenia. Wystarczające jest pełnomocnictwo procesowe do skutecznego dokonania wszystkich czynności procesowych, także tych, które wywołują skutki materialnoprawne.

 

Mateusz Bańczyk

 

Sprawdził i zatwierdził:

Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka w Katowicach


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
126 0 12488
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2021