Home / Artykuły / Tarcza antykryzysowa 2.0.

Tarcza antykryzysowa 2.0.

30 kwietnia 2020 0 565

Tarcza antykryzysowa 2.0.

            Rozwiązania tarczy antykryzysowej stale są przedmiotem dyskursu politycznego oraz prac rządowych i parlamentarnych, w związku z czym do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na bieżąco wprowadzane są poprawki i uzupełnienia. Aktualnie obowiązuje tzw. tarcza antykryzysowa 2.0, jednak rząd już przyjął i skierował do Sejmu kolejny projekt ustawy aktualizującej tarczę antykryzysową do wersji 3.0.

            Tarcza antykryzysowa 2.0. rozszerza zakres podmiotów mogących skorzystać ze zwolnienia ze składek na ZUS. O zwolnienie mogą bowiem ubiegać się również przedsiębiorcy, który rozpoczęli prowadzenie działalności pomiędzy 1 lutego, a 1 kwietnia br., przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 pracowników, a nadto spółdzielnie socjalne. Wakacje składkowe, tj. prawo do trzymiesięcznego zwolnienia z opłacania składek na ZUS, obejmują składki za pracowników w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek, wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, tj. marzec, kwiecień, maj br. Podkreślenia wymaga, że zwolnienie dotyczy tylko składek jeszcze nieopłaconych. Co zatem z tymi, którzy opłacili już składki za marzec? Praktyka ZUS pokazuje, że opłacone wcześniej składki za  marzec mogą zostać odzyskane. Jeżeli został złożony wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a składka za marzec została opłacona, należy złożyć wniosek do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień, czyli odpowiednio przed 10 i 15 maja (do 10 maja - osoby fizyczne płacące składki jedynie za siebie, do 15 maja - pozostali podatnicy). Nadpłata zostanie zwrócona pod warunkiem braku zaległości za okresy wcześniejsze, bowiem w takiej sytuacji nadpłata za marzec zostanie zaliczona na poczet tych zaległości. Jeżeli wniosek o zwrot nadpłaty za marzec nie zostanie złożony, to  napłata zostanie zaliczona na poczet składek za kwiecień i nie będzie już możliwy jej zwrot.

Kolejnym nowym rozwiązaniem jest możliwość uzyskania ponownej wypłaty świadczenia postojowego. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, tj. osoby prowadzące działalność jednoosobową, zatrudniające pracowników, wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, również samozatrudnione, będą mogły ubiegać się o przyznanie świadczenia postojowego nie więcej niż trzykrotnie. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie, że sytuacja materialna stwierdzona w pierwotnym wniosku, w związku z wypłatą pierwotnego postojowego, nie uległa poprawie. Bardzo ważną zmianą jest zniesienie limitu przychodu, dzięki czemu istnieje możliwość wnioskowania o postojowe bez względu na kwotę uzyskanego przychodu. Dotychczas świadczenie postojowe można było uzyskać pod warunkiem, że przychód nie był wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Tarcza antykryzysowa 2.0 obejmuje większą grupę mikroprzedsiębiorców mogących ubiegać się o udzielenie pożyczki w wysokości do 5 000 zł. Nowym rozwiązaniem jest możliwość uzyskania pożyczki także przez osoby, które nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniały pracowników. Ponadto bezzwrotność pożyczki nie jest już uzależniona od utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu z 29 lutego br. To rozwiązanie dotyczy wyłącznie dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca br.

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników nadal mogą korzystać z dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracowniczych. Nowość polega na tym, że dofinansowanie przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku, a nie jak wcześniej – od dnia jego złożenia. Nadto na korzystających z dofinansowania wynagrodzeń nie ciąży obowiązek utrzymania liczby zatrudnionych pracowników w okresie trzech miesięcy po otrzymaniu wsparcia.

Ciekawym rozwiązaniem tarczy antykryzysowej 2.0. jest włączenie w proces wsparcia przedsiębiorców Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Narodowego Banku Polskiego. Uruchomiona została tzw. tarcza finansowa, w ramach której Polski Fundusz Rozwoju będzie mógł emitować obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa, natomiast Narodowy Bank Polski będzie mógł skupować na rynku wtórnym już nie tylko obligacje Skarbu Państwa, ale także gwarantowane papiery dłużne od banków komercyjnych. Środki uzyskane w powyższy sposób zostaną rozdysponowane na pożyczki dla przedsiębiorców.

Przewidziano ponadto możliwość zaoferowania przedsiębiorcom, przede wszystkim z sektora transportowego, przez Agencję Rozwoju Przemysłu różnych instrumentów wspierających bieżącą płynność finansową, w tym udzielanie pożyczek płynnościowych z 15-miesięczną karencją w spłacie.

            Tarcza antykryzysowa 2.0. przewiduje także rozwiązania niedotyczące pomocy dla przedsiębiorców. Jedno z nich polega na tym, że w przypadku upływu kadencji organów polskich związków sportowych do dnia 30 czerwca 2021 roku kadencje tych organów ulegną przedłużeniu, nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 roku. Ponadto wprowadzono możliwość zdalnego obradowania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i kolegialnych organów wykonawczych w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

apl. adw. Magdalena Grzechac

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2

40-013 Katowice
tel. 32 209-09-71
tel./fax 32 225-17-83
tel. 603-604-989
mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl
www.piotrbanczyk.pl


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 12134
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2021