Home / Artykuły / Tarcza antykryzysowa - plan ratowania polskiej gospodarki w dobie walki z koronawirusem SARS-CoV-2

Tarcza antykryzysowa - plan ratowania polskiej gospodarki w dobie walki z koronawirusem SARS-CoV-2

01 kwietnia 2020 0 464

„Tarcza antykryzysowa” - plan ratowania polskiej gospodarki

 w dobie walki z koronawirusem SARS-CoV-2

 

            W nocy z 27 na 28 marca 2020 roku Sejm uchwalił pakiet ustaw zwanych „tarczą antykryzysową”, której gospodarczym celem jest pomoc przedsiębiorcom i pracownikom w walce ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, w tym utrzymanie płynności przedsiębiorstw i miejsc pracy. Ponadto tzw. tarcza antykryzysowa stanowi podstawę dofinansowania służby zdrowia w walce z koronawirusem oraz rozszerza kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju, który ma wspierać przedsiębiorców w czasie pandemii koronawiurusa. Na tzw. tarczę antykryzysową składają się następuję ustawy: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR) i ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (przy czym ostatnia ze wskazanych ustaw nie została jeszcze uchwalona przez Sejm).

 

            Poniżej przedstawiam wybrane rozwiązania przewidziane w ramach tzw. tarczy antykryzysowej:

1. Dofinansowanie zatrudnienia

- Pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje przedsiębiorcy w razie wprowadzenia przez niego przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, jeżeli jego obroty gospodarcze wskutek pandemii koronawirusa spadły o co najmniej 15 % (obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 roku do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy z roku ubiegłego) lub o co najmniej 25% (obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 roku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego).

- Pracownikowi w tzw. przestoju ekonomicznym pracodawca zobligowany jest wypłacać wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

- Ze środków FGŚP pracodawca ma otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń (1 533,09 zł), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Jeżeli pracodawca skrócił wymiar czasu pracy, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, do maksymalnie połowy etatu, przy czym wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W wariancie obniżonego wymiaru czasu pracy pracownika pracodawca może liczyć na dofinansowanie rzędu 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń (2 452,27 zł). Świadczenia mają przysługiwać pracodawcy w okresie 3 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o ich wypłatę.

- Podobne świadczenie mogą uzyskać samozatrudnieni w razie wykazania odpowiedniego spadku przychodów.

2. Postojowe dla samozatrudnionych i osób wykonujących umowy cywilnoprawne

- Postojowe to świadczenie wypłacane przez ZUS w związku z zadeklarowanym przestojem ekonomicznym spowodowanym pandemią koronawirusa, które co do zasady wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, jest nieoskładkowane i nieopodatkowane. Zostało ono przewidziane dla osób samozatrudnionych oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej lub zawarły umowę cywilnoprawną przed 1 lutego 2020 roku, a których przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na rok 2020 (15 681 zł).

- Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, które w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku uzyskały z tychże umów przychód niższy od 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, mogą ubiegać się o świadczenie postojowe w wysokości wynagrodzenia z tytułu wykonywanych umów.

- Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej mają otrzymać postojowe w wysokości 1 300 zł. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o postojowe, jeżeli w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe przychód z prowadzonej działalności był niższy o co najmniej 15 % niż w miesiącu poprzednim, ale nie wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2020. Nie jest konieczne zawieszanie prowadzonej działalności, bowiem świadczenie postojowe przysługuje osobom, które zarejestrowały swoją działalność przed 1 lutego 2020 roku, bez względu na to, czy po 31 stycznia bieżącego roku została ona zawieszona.

3. Rozliczenie straty PIT i CIT z ubiegłym rokiem

- Dotyczy zarówno większych przedsiębiorców, jak i mikroprzedsiębiorców. Będą oni mogli tegoroczną stratę w postaci przychodów, które w porównaniu do 2019 roku okażą się niższe o 50%, odliczyć od dochodu uzyskanego w roku 2019, poprzez złożenie korekty zeznania za 2019 rok, przy czym strata, o którą obniżony zostanie dochód, nie może być wyższa niż 5 000 000 zł.

4. Zwolnienie ze składek na ZUS przez okres trzech miesięcy

- Rozwiązanie zostało przewidziane wyłącznie dla mikroprzedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 1 lutego bieżącego roku, zatrudniających od 1 do 9 pracowników, a zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i wszystkich zatrudnianych pracowników. Zwolnienie nie jest obwarowane żadnymi dodatkowymi warunkami, które przedsiębiorca musiałby spełnić. Skorzystanie ze zwolnienia nie pozbawia prawa do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych).

- Również samozatrudnieni z przychodem nieprzekraczającym 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę (15 681 zł), opłacający składki za siebie, mogą skorzystać z omawianego zwolnienia.

 

            Inne rozwiązania przewidziane w tzw. „tarczy antykryzysowej”:

5. Możliwość obliczenia zdolności kredytowej przedsiębiorcy w oparciu o dane finansowe z końca ubiegłego roku.

6. Niskooprocentowane pożyczki w wysokości 5 000 zł dla mikroprzedsiębiorców (będą podlegać umorzeniu w razie braku zwolnień pracowników).

7. Odroczenie niektórych obowiązków i wejścia w życie niektórych rozwiązań prawnych (m.in. odroczenie do 1 czerwca 2020 roku terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 roku, odroczenie do 1 stycznia 2021 roku podatku od sprzedaży detalicznej, możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych sześć miesięcy, odroczenie do 1 stycznia 2020 roku terminu wejścia w życie przepisów dotyczących zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów).

8. Możliwość obniżenia przez rady gmin w 2020 roku w drodze uchwał stawek podatku od nieruchomości - gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

9. Objęcie zasiłkiem opiekuńczym rodziców dzieci do 12 roku życia, które z powodu koronawirusa nie mogły uczęszczać do szkoły lub przedszkola i rodziców dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia.

 

Opracowała: apl. adw. Magdalena Grzechac

Zatwierdził: adwokat Piotr Bańczyk

 

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2

40-013 Katowice
tel.32 209-09-71
tel/fax 32 225-17-83
tel. 603-604-989
mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl
www.piotrbanczyk.pl

 

 

 

           

 

 


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11888
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020