Home / Artykuły / Rękojmia - jak złożyć reklamację na jej podstwie?

Rękojmia - jak złożyć reklamację na jej podstwie?

15 marca 2018 0 2215

     Rękojmia jest odpowiedzialnością ustawową sprzedawcy za wszelkie wady towarów, które oferuje. Każdy konsument ma prawo na jej podstawie zareklamować produkt, który okazał się wadliwy. Obejmuje zarówno wady fizyczne jak i prawne. Wady fizyczne polegają na niezgodności rzeczy sprzedawanej z umową. Przykładowe wyliczenie zawiera art. 5561 § 1 Kodeksu cywilnego[1]. Katalog wad prawnych jest katalogiem zamkniętym- obejmuje wyłącznie przypadki określone w art. 5563 Kodeksu cywilnego[2]. Zgodnie z tym artykułem wada prawna występuje gdy: sprzedawca nie jest właścicielem rzeczy, rzecz stanowi dowód w postępowaniu karnym, ograniczenia w korzystaniu z towaru są konsekwencją decyzji uprawnionego organu, rzecz jest obciążona prawem osoby trzeciej, sprzedaży podlega nieistniejące prawo.

    Uprawnienia kupującego w razie wystąpienia wady rzeczy określa art. 560 Kodeksu cywilnego[3]. Może on między innymi zażądać usunięcia wady, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny uszkodzonej rzeczy, a gdy wada jest istotna- możliwe jest odstąpienie od umowy. Jeżeli sprzedawca niezwłocznie usunie wadę lub wymieni wadliwy towar, kupujący nie może odstąpić od umowy. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi  to odpowiedzialność bezwzględna, gwarantowana konsumentowi przepisami Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.

    Zgodnie z art. 568 Kodeksu cywilnego[4] sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przez okres 2 lat (w przypadku nieruchomości ten termin wynosi 5 lat) od dnia wydania rzeczy kupującemu. Odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, ale nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy.

    Reklamację można złożyć w dowolnej formie, zarówno pisemnej jak i ustnej, uwzględniając wady towaru, którego dotyczy oraz określając żądania w stosunku do sprzedawcy. Pismo może zostać przekazane osobiście a także przesłane listem poleconym ze zwrotnym poleceniem odbioru. Paragon fiskalny nie jest jedynym dowodem zakupu. Może być nim ponadto wydruk z konta bankowego, potwierdzającego transakcje, korespondencja mailowa lub powołani świadkowie.

Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni. Jeżeli sprzedawca w tym czasie nie ustosunkuje się do żądania kupującego, to uważa się, że uznał je za zasadne.

 

Przygotowała: Sabina Furtak

Sprawdził i zatwierdził: Adwokat Piotr Bańczyk

 

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach

 

 

 

 


[1]     Art. 561¹ § 1 Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

[2]     Art. 556³ Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

[3] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf

[4] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
126 0 12318
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2021