Home / Artykuły / Rejestr długów – jak się bronić przed wpisem

Rejestr długów – jak się bronić przed wpisem

13 października 2015 0 2668

Pod pojęciem popularnego wśród przedsiębiorców krajowego rejestru długów kryją się prywatne firmy, które na mocy ustawy udostępniają informacje gospodarcze. Chodzi przede wszystkim o informacje o przedsiębiorcach, którzy nie płacą w terminie faktur. W Polsce działają trzy tego typu instytucje. Wpis na „czarną listę” jednej z nich skutecznie utrudnia prowadzenie działalności: odstrasza potencjalnych kontrahentów i okrywa złą sławą na parę lat. Nadużywają tego niektóre firmy świadczące „wirtualne” usługi, szczególnie w Internecie. Przysyłają wezwania do zapłaty z pieczęcią prewencyjną jednego z rejestrów. Część przedsiębiorców woli zapłacić kilkaset złotych za fikcyjną usługę, niż ryzykować wpisem do rejestru dłużników. I dzięki temu biznes się kręci.

Żeby wpisać przedsiębiorcę do krajowego rejestru długów, trzeba spełnić kilka warunków; tyle że: formalnych. Jeśli nie zostały spełnione – biuro odmówi wpisu. Rejestry nie weryfikują natomiast zasadności wystawionych faktur. Dzięki temu, nieuczciwa firma-wierzyciel może zgłosić do rejestru, nawet niepodpisane przez odbiorcę, sporne lub fikcyjne faktury. A w każdym razie, strasząc takim wpisem – wyłudzać zapłatę za fikcyjne usługi.

zgłaszający podpisuje z biurem umowę o udostępnianie informacji gospodarczych. Na to biura czekają z otwartymi ramionami; jako prywatne firmy mają z tego zysk;
deklaruje powstanie zobowiązań ze świadczonej usługi lub dostawy, np. wystawiając fakturę, choćby bez podpisu odbiorcy, łączna kwota wymagalnych zobowiązań wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;
upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia do rąk własnych, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Rejestr nie weryfikuje, czy umowa faktycznie została zawarta, wykonana, a dostarczony towar – jest wolny od wad. Faktury będące podstawą zgłoszenia dłużnika nie muszą być nawet przez niego podpisane (zaakceptowane).  Ten mechanizm otwiera pole do nadużyć.

Dłużnik wpisany do rejestru nie ma łatwej drogi do oczyszczenia swojego dobrego imienia, szczególnie jeśli firma-wierzyciel zarejestrowała się zagranicą. Wykreślenie wpisu zależy w zasadzie wyłącznie od dobrej woli wierzyciela. Ustawa nakłada na niego wprawdzie obowiązek zaktualizowania danych przekazanych o dłużniku nie później niż w terminie 14 dni w szczególności w przypadku:

Rejestr usunie wpis z własnej inicjatywy w praktyce tylko w dwóch sytuacjach:

Albo prośbą, albo groźbą, albo do sądu

a) jeśli wpis był zasadny i decydujemy się spłacić dług, warto uzgodnić z wierzycielem (np. w ramach ugody), że w zamian za spłatę wierzytelności złoży wniosek o usunięcie danych; co istotne chodzi o usunięcie, a nie tylko o aktualizację (czyli zgłoszenie, że zapłaciliśmy); ten drugi obowiązek ciąży na wierzycielu z ustawy; 

c) jeśli strategia b) nie daje rezultatu, możemy wytoczyć przeciwko wierzycielowi powództwo o ustalenie nieistnienia zobowiązania ujawnionego w rejestrze. Prawomocny wyrok w tej sprawie jest podstawą do usunięcia wpisu z urzędu, tj. bez wniosku wierzyciela, jako uzasadniona informacja o nieistnieniu zobowiązania;

Na koniec warto pamiętać o sankcjach za podanie i upublicznianie nieprawdziwych informacji gospodarczych. Wierzyciel przekazujący do biura nieprawdziwą informację gospodarczą, a także udostępniający nieprawdzie informacje, podlegają grzywnie do 30 000 złotych. Podobnie karane jest zaniechanie aktualizacji danych, czyli np. poinformowania, że faktura została zapłacona.

Uczciwy przedsiębiorca wpisany do rejestru przez wierzyciela–naciągacza, ma przed sobą niełatwą ścieżkę obrony: musi wykazać, że nie jest przysłowiowym wielbłądem. Dlatego wielu odpuszcza, płaci  i karmi w ten sposób nieuczciwych wierzycieli. 

 

Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka w Katowicach


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
132 0 13241
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2021