Home / Artykuły / Odpowiedzialność odszkodowawcza zakładu ubezpieczeń za szkody spowodowane ruchem pojazdów

Odpowiedzialność odszkodowawcza zakładu ubezpieczeń za szkody spowodowane ruchem pojazdów

03 października 2017 0 1489

         Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody spowodowane ruchem pojazdów poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia z posiadaczem pojazdu, zaciągają zobowiązanie do zapłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanych ruchem pojazdów ubezpieczającego. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, w tym treść umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnoprawnej posiadacza pojazdu mechanicznego, jest normowany w pierwszej kolejności ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z art. 34 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w granicach odpowiedzialności posiadacza pojazdu. Ubezpieczyciel zatem jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania, jeżeli kierujący pojazdem spowodował szkodę w związku z ruchem pojazdu, za którą odpowiedzialność ponosi kierujący pojazdem art. 415 k.c. lub posiadacz pojazdu na podstawie art. 436 k.c. w związku z art. 435 k.c.

         Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie art. 805 i nast. k.c., w tym art. 822 k.c. definiujący umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Natomiast zasada odpowiedzialności odszkodowawczej posiadacza pojazdu, a jednocześnie ubezpieczyciela prowadzącego działalność w zakresie umów odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, unormowana została w art. 436 k.c. w związku z art. 435 k.c., jako zasada ryzyka. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka powstaje niezależnie od oceny zachowania sprawcy wypadku komunikacyjnego, czy jednocześnie posiadacza pojazdu w tym niezależnie od winy sprawcy. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka jest odpowiedzialnością za skutek będący szkodą. Przyjęcie zasady ryzyka jako zasady odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane ruchem pojazdów, ułatwia dochodzenie zapłaty odszkodowania przez poszkodowanych, którzy wolni są od obowiązku wykazywania niestarannego zachowania sprawcy (winy) w związku z ruchem pojazdu, pozostającym w adekwatnym związku przyczynowym ze szkodą (art. 361 k.c.), jak to ma miejsce przy dochodzeniu odszkodowania za na zasadzie winy (art. 415 k.c.) Jedynie wyjątkowo nie odpowiada za szkodę posiadacz pojazdu mechanicznego w następstwie, którego ruchu wystąpiła szkoda, a zatem i jego ubezpieczyciel. Zwolnienie od odpowiedzialności w powyższym zakresie nastąpi, jeżeli zostanie wykazane ,że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej, albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą poszkodowany nie ponosi odpowiedzialności. Ważne jest zważenie jednocześnie, że w przypadku zderzenia się pojazdów mechanicznych, odpowiedzialność za szkodę ustalana jest na zasadzie winy. Na zasadzie winy także ponosi odpowiedzialność posiadasz pojazdu, jeżeli szkoda spowodowana ruchem pojazdu została wyrządzona osobom przewożonym z grzeczności.

         Zatem odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkodę spowodowaną ruchem pojazdu obejmuje wszelkie ujemne następstwa zdarzenia, tak w zakresie szkody, jak i krzywdy. Poszkodowany może dochodzić roszczenia o zapłatę odszkodowania za szkodę w mieniu, tak w zakresie szkody rzeczywistej, jak i w zakresie utraconego zysku (art. 361 k.c.) Poszkodowany, który odniósł krzywdę w następstwie wypadku może dochodzić zadośćuczynienia kompensującego cierpienie fizyczne i psychiczne (art. 445 k.c.).

 

Przygotował: Adwokat Piotr Bańczyk

 

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach

 

 

 


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11901
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020