Home / Artykuły / Odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

03 lipca 2017 0 1231

         Zgodnie z art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych  „jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. ”Odpowiedzialność ta ma charakter subsydiarny, to znaczy to, że jest zależna od niemożności realizacji roszczenia z majątku spółki. Bezskuteczność egzekucji zostaje stwierdzona postanowieniem komornika choć wierzyciel może wykazać bezskuteczność egzekucji wobec dłużnika na podstawie innych dowodów niż postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością występuje bez względu na źródło zobowiązania spółki, a więc mogą to być zobowiązania wynikające z ustawy, umowy, czynu niedozwolonego, bezpodstawnego wzbogacenia oraz każdego innego źródła. Przesłankami powstania roszczenia o zapłatę odszkodowania przeciwko członkowi zarządu są w szczególności niemożność uzyskania zaspokojenia roszczenia z majątku spółki oraz charakter pieniężny przedmiotowego roszczenia. Wskazania wymaga, że odpowiedzialność na podstawie art. 299 k.s.h. dotyczy również kosztów procesu prowadzonego przeciwko spółce, odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania przez spółkę[1].

         Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. jest solidarna, co oznacza, że każdy ze współdłużników odpowiada za całość długu, a wierzyciel może dochodzić całości lub części długu od wszystkich dłużników łącznie, od jednego z nich albo od każdego z osobna. Zaspokojenie wierzyciela przez jednego lub niektórych współdłużników zwalnia z odpowiedzialności pozostałych. Nadto wskazania wymaga, że odpowiedzialność ta nie jest ograniczona kwotowo względem poszczególnych członków zarządu do czasu całkowitego zaspokojenia długu.

         Zgodnie z art. 299 § 2 k.s.h. członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

 

Przygotował: Krzysztof Szwajda 

Sprawdził i zatwierdził: Adwokat Piotr Bańczyk

 

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach

 

 


[1] Zbigniew Jara,  Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wydanie 2,  2017rok


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11900
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020