Home / Artykuły / Instytucja ubezwłasnowolnienia

Instytucja ubezwłasnowolnienia

12 czerwca 2017 0 2594

        Zgodnie z art. 13 § 1. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Zgodnie z § 2 art. 13 k.c. dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską. Ubezwłasnowolnienie jest wyrazem troski oraz pomocy osobie najbliższej, w sytuacji gdy ta nie jest w stanie sama o siebie zadbać. Wniosek o ubezwłasnowolnienie, może złożyć do sądu małżonek osoby która ma zostać ubezwłasnowolniona, rodzeństwo oraz jej krewni w linii prostej tzn. rodzice, dzieci, wnukowie oraz dziadkowie. Wniosek o ubezwłasnowolnienie musi zostać należycie uargumentowany, przedłożone muszą zostać dokumenty, które świadczą o niezdolności do samodecydowania o sobie osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona. Ponadto, w we wniosku o ubezwłasnowolnienie należy wskazać osobę, która będzie sprawowała opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną Interes osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, należy uznać za nadrzędną dyrektywę orzekania o ubezwłasnowolnieniu

         Najważniejszym skutkiem ubezwłasnowolnienia całkowitego jest brak zdolności do czynności prawnych. Zgodnie z art. 14 § 1 k.c. czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. Podkreślić należy jednak, że zgodnie z art. 14 § 2 k.c. gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych. Podkreślić należy, że informacja o tym, czy  ktoś jest ubezwłasnowolniony, nie jest w żaden sposób publicznie udostępniona. W związku z powyższym, ewentualny kontrahent nie jest w stanie ustalić, czy dana osoba jest ubezwłasnowolniona. Podkreślić należy, że okoliczność, że osoba trzecia działa w dobrej wierze, nie ma jednak znaczenia dla skutków działania ubezwłasnowolnionego, które będą ocenione w świetle art. 14 k.c[1].

         W art. 16 k.c. została zdefiniowana instytucja ubezwłasnowolnienia częściowego. O ubezwłasnowolnieniu częściowym orzeka się tylko wobec osoby pełnoletniej. Przyczyny, z powodu których może dojść do ubezwłasnowolnienia częściowego i całkowitego, są takie same. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę.

         Pamiętać należy jednak, że interes osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie zarówno całkowite jak i częściowe, należy uznać za nadrzędną dyrektywę orzekania o ubezwłasnowolnieniu.

 

Przygotował: Krzysztof Szwajda 

Sprawdził i zatwierdził: Adwokat Piotr Bańczyk

 

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach

 


[1] Konrad Osajda,  Kodeks cywilny. Komentarz, wydanie 16, 2017 rok


Popularne wpisy
Artykułów Komentarzy Odwiedzin
124 0 11888
Adwokat Piotr Bańczyk

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Bańczyk
ul. Dyrekcyjna 10/2
40-013 Katowice

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
tel/fax (032) 255-17-83
tel (032) 209-09-71

mail: adwokat@kancelaria-banczyk.com.pl www.piotrbanczyk.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Blog | Kancelaria Adwokacka adwokat Piotr Bańczyk w Katowicach 2013 - 2020